# معما

معما 9بچه در خانه

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ پاسخ معمای 9 بچه در خانه: چون شطرنج یک بازی دو نفرست پس 9 داره با 4 شطرنج بازی می کنه.  
/ 11 نظر / 44 بازدید

تعداد مثلثا چقدره ؟

چند مثلث در شکل بالا وجود دارد؟ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ جواب معمای تعداد مثلث ها : با کمی حوصله و دقت به این نتیجه می‌رسیم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 78 بازدید

معمای سخت!!

واقعا نمیدونید ماهی چیه؟؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یه خورده فک کن!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بگم؟؟؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیا پایین بگم!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحفه س تحفه س تحفه س!!!  
/ 20 نظر / 25 بازدید
 ••  ••  ••  ••  ••  ••  ••  ••   ••  ••  ••  ••  ••   جوابتفاوتی میان کتاب هری پاتر با بقیه کتابها نیست. در تمام کتابهایی که از سمت چپ شروع می شوند (انگلیسی) ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 23 بازدید

یک معمای جالب و سخت

↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ جوابگزینه ت. این معما اعداد 5 4 3 2 1 را نشان می دهد بطوریکه هر عدد یکبار دیگر تکرار ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 42 بازدید